วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ หลักสูตรการแพทย์แผนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (Oriental Medicine and Sciences Conference 2022) ในวันเสาร์ที่ 26  มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต (Online Conference)   

            สำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ผ่านการวิจัยจากการทดลอง การสืบค้นเอกสาร หลักฐาน หรือการถ่ายทอดโดยผู้มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการวิจัยและมาตรฐานวิชาการ ให้เกิดการถ่ายทอด ประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา, พท.สัณหจุฑา พวงมาลา, ดร.วาลุกา พลายงาม, พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5172 หรือ 5164 หรือ 5140 ในเวลาทำการ มือถือโทร 08-5812-4285 Email : [email protected] Website: www.orientalmedicineconference.com