วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเสนอ “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า (Smart Energy) อาคารภาครัฐ” เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๒) โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ENCO) อาคารบี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ