กทม.เดินหน้านโยบาย “ห้องสมุดมีชีวิต” ดึง “เอชเอสบีซี” ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ยกเครื่องโซนเด็กและเยาวชนในห้องสมุดสวนลุมพินีให้เป็นอาคารรูปเต่าทองกลางสวนสาธารณะ พร้อมด้วยพื้นที่รองรับการจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิด “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” พร้อมทั้งส่งต่อห้องสมุดฯ ให้แก่เด็กและเยาวชนเข้ามาใช้ประโยชน์ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนลุมพินี ภายใต้แนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งในเบื้องต้นได้พัฒนาพื้นที่โซนเด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทำให้เกิด “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” ที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นโถงอาคารที่มีพื้นที่ดิน อาคารเป็นรูปเต่าทอง สีแดงสดใส ตั้งอยู่ใจกลางสวนลุมพินี เพื่อดึงดูดให้เด็กและเยาวชนเข้ามาอ่านหนังสือและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

 

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

“กรุงเทพมหานครขอขอบคุณธนาคารเอชเอสบีซีที่ได้เข้ามาพัฒนาห้องสมุดสวนลุมพินีแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน มีพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างเสริมสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป” ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

นายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคาร เอชเอสบีซี ในฐานะธนาคารชั้นนำระดับโลก และธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มเอชเอสบีซีที่มุ่งเน้นด้านการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาและทักษะอาชีพของเยาวชน การสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อองค์กรและผู้ประกอบการ และการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นปณิธานในการดำเนินธุรกิจของเอชเอสบีซีที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาคมโลก”

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

 

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

 

ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย

“ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จและยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ และเพื่อฉลองครบรอบ 130 ปีการดำเนินธุรกิจของธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศไทย ธนาคารฯ จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุง “ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี” เพื่อให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้และพื้นที่อ่านหนังสือที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเป็นอาคารรูปเต่าทองสีแดงใจกลางสวนลุมพินี โดยนอกจากการพัฒนาปรับปรุงตัวอาคารให้สวยงามทันสมัยแล้ว ธนาคารยังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนอีกด้วย อาทิ การสอนทักษะภาษาอังกฤษ การให้ความรู้เรื่องการออมเงิน การจัดกิจกรรม D.I.Y. หรือการนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึก เป็นต้น” นายเคลวิน กล่าว