บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จ ากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)
จ ากัด ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองวิเคราะห์ความพร้อม
ของประเทศไทยต่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (EV) ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
กับงานสัมมนา “EVolution of Automotive” เพื่อน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในทุกมิติ
โดย 7 ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณ วุฒิ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมาร่วมสะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
ความเป็นไปได้ และความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเทศไทยของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกที่จะช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไปอีกขั้น
นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เปิดเผยว่า
“ปัจจุบันประชาคมโลกให้ความส าคัญกับการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
เพิ่มมากขึ้น เพราะตระหนักถึงคุณภาพชีวิตควบคู่กับความต้องการลดภาวะมลพิษในระยะยาว เนื่องจากรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่มีไอเสีย พร้อมการท างานของมอเตอร์
ที่เงียบจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง อีกทั้งยังเป็นพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
รวมไปถึงลดมลภาวะฝุ่นพิษในอากาศได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลในหลายประเทศต่างเริ่มมีมาตรการส่งเสริม
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งในปีที่ผ่านมาทั่วโลกมียอดจ าหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าสูงถึงกว่า 1.26 ล้านคัน
หรือเพิ่มขึ้น 74 % จากปี ค.ศ. 2017 นอกจากนี้ยังมีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกว่า
20 ล้านคัน”
“ส าหรับประเทศไทย เราก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานส าหรับขับเคลื่อนรถยนต์ จากการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ สู่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle – HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอิน
ไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle – PHEV) และก าลังก้าวสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% (Electric
Vehicle – EV) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามาท าการตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งมีนโยบายและแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จูงใจต่อภาคผู้ผลิต อาทิ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการน าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และยังมีมาตรการในการลดภาษี
สรรพสามิตส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นอกจากนี้ เรายังเห็นถึง
การขยายตัวของสถานีชาร์จ (EV Charger) ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศของตลาดรถยนต์
พลังงานทางเลือกในประเทศไทยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการก้าวสู่ยุคแห่งพลังงานทางเลือกดังกล่าว การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถก้าวผ่านข้อจ ากัดและพร้อมที่จะยอมรับและปรับเปลี่ยน
ไปพร้อมๆ กับวิวัฒนาการของรถยนต์จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เอ็มจี จึงจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งพิเศษ ภายใต้หัวข้อ
“EVolution of Automotive ” เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ครบทุกมิติ มีความรอบด้านของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ทิศทาง โอกาส และความเป็นไปได้ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก 7 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากแวดวงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองวิเคราะห์ความพร้อม
ของประเทศไทยต่อการพัฒนาและยกระดับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย
ตัวแทนจากภาครัฐ
• คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อ านวยการ สายงานกิจการพิเศษ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์
ตัวแทนจากภาคเอกชน
• ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)
• คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)
• ม ร. ผู่ จินฮ วน (Mr. Pu Jinhuan) หัวห น้าวิศวกร (Chief Engineer) แผ น ก Project Operation,
PM Section – EV Platform, SAIC Motor Corporation
• มร. จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จ ากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์
(ประเทศไทย) จ ากัด
“ส าหรับ เอ็มจี เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 5 ปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมไปถึงลูกค้าคนไทย จนท าให้มียอดขายสะสมรวมแล้วกว่า 50,000 คัน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้า
พัฒนาและน าเสนอยนตรกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปด้วยการพัฒนารถยนต์ตาม 4 วิสัยทัศน์หลักของ SAIC Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอ็มจี
ในประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนารถยนต์ให้มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะมากยิ่งขึ้น (Intelligence connectivity)
การพัฒนารถซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electrification) การแบ่งปันรถยนต์ในการใช้งานร่วมกัน
(Car Sharing) และการพัฒนารถยนต์ส าหรับตลาดในระดับสากล (Globalization) โดยในส่วนของการพัฒนา
รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น ปัจจุบัน SAIC ได้แนะน ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
100% (BEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิง (FCV)
สู่ตลาดในประเทศจีนและทั่วโลกแล้วกว่า 20 รุ่น โดยในส่วนประเทศไทย เอ็มจี มีแผนแนะน ารถยนต์ “MG ZS EV”
ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของเอ็มจีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่น
ในแบบฉบับรถยนต์ SUV พร้อมระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ i-SMART ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นใหม่สู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวเสริมในตอนท้าย