พช.อุทัยธานีร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์ พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางแก้ไข ตลอดจนแนวทางติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ