วันนี้ (24 มิ.ย.63) ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวคูใน หมู่ที่5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย พช.นนทบุรีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย นายสมเกียรติ สุขแป้น ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ปลายบาง และทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับทีมงานจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนทุนรัฐบาล UiS (Undergraduate intelligence Scholarship Program) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ที่มาศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

พช.นนทบุรีในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีได้แนะนำแนวทางการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน ในวิถีชุมชนแบบปกติใหม่ New Normal ตามแนวทางภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
สำหรับกำหนดการศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 4 อำเภอ ดังนี้
1.ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านหัวคูใน หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบัวทองเคหะ หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
3.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย
4.ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ วัดโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
พช.นนทบุรีซึ่งการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนทุนในครั้งนี้ จะทำให้ได้สัมผัสกับชุมชนและเข้าใจบริบทวิถีชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนทั้ง4 อำเภอนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์ของทุนรัฐบาลดังกล่าวก็เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) เป็นทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป