8 มิ.ย.63 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่งที่ 2) พร้อมด้วย พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง, พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ,พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง,
พัฒนาการจังหวัดลพบุรีพระครูรัตนาภิราม,พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดลพบุรี นายศุภกิจ เสือโต พัฒนาการอำเภอหนองม่วง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง และชาวบ้าน ร่วมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เฟส 2 โครงการสวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อความเพียงพอตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดในเขตพื้นที่อำภอหนองม่วง จำนวน 21 วัด