วันที่ (29 มิ.ย. 63) เวลา 13.45 น. ที่ผ่านมา  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งเวที MISSTER DEAF GAY THAILAND และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตา โครงการ I CAN DO IT พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการประกวด ณ บริเวณห้องโถง
ชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ
       นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม เพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind) สำหรับกลุ่มคนพิการกว่า 2 ล้านคน รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างโอกาส เพื่อความสามารถในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐอย่างทั่วถึง ด้วยความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง รวมทั้งปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ ทั้งเพศหญิง เพศชาย หรือกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)                          จึงขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของคนพิการและเครือข่าย อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้และสร้างเจตคติที่ดีของคนในสังคมต่อคนพิการและความพิการ
         นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. ได้ร่วมกับกองประกวด MISSTER DEAF GAY THAILAND จัดพิธีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งเวที MISSTER DEAF GAY THAILAND จำนวน 6 คน อาทิ คุณสุกฤษฎิ์ สุขสัมพันธ์ รางวัลชนะเลิศ THE WINNER TEAM MISTER และคุณธนเทพ ศากยโรจน์ รางวัลชนะเลิศ THE WINNER TEAM MISS และนางงามผู้บกพร่องทางด้านสายตา จากโครงการ I CAN DO IT จำนวน 1 คน ได้แก่ คุณกฤติยาพร เกตุกำพล  พร้อมทั้ง มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการประกวด จำนวน 23 คน ทั้งนี้ การประกวด MISSTER DEAF GAY THAILAND เป็นเวทีการประกวดกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) ที่มีความพิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนพิการ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมถึง คนพิการที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมีการจัดประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
        นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน อยากบอกว่ามนุษย์ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้  แต่เลือกที่จะเป็นอะไรที่ตนเองใฝ่ฝันได้ ถ้ามีความตั้งใจ ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ต้องมาจากความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฯนี้ จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของพวกท่านที่จะยืนอยู่บนสังคมไทยอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม ซึ่งวันนี้ ตนได้เห็นถึงความเสียสละของจิตอาสาที่มาทำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเป็นอีกวันที่ได้เห็นความสามารถของคนพิการไทยที่ต้องการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ฉะนั้น เมื่อเราหาจุดแข็งของตัวเองเจอและได้ทำตามความฝัน ตนเชื่อว่าชีวิตนี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคกีดกั้นเราได้ กระทรวง พม. พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านให้ได้ไปสู่ฝันที่ท่านต้องการ