กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เพื่อเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2.กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 3.บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 4.องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยจำแนกออกเป็น 11 สาขา ประกอบด้วย

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

1.สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

 

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

2.สาขาการศึกษาและวิชาการ

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

3.สาขากีฬาและนันทนาการ

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

4.สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 5.สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

6.สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

7.สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

 

8.สาขาศิลปวัฒนธรรม

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

9.สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

10.สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

และ 11.สาขาอาชีพ

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63
สำหรับขั้นตอนการสรรหาพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา จังหวัด สื่อมวลชน ฯลฯ คัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และขอให้องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้รับรอง ส่งเอกสารผลงานฯ ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ทางไปรษณีย์ ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตรวจสอบการเสนอและการรับรองผลงานในแบบเสนอประวัติและผลงาน

งานวันเยาวชนแห่งชาติปี63

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน แต่ละสาขา ดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือกผลงาน และสามารถนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนพิจารณาผลงาน และตัดสินถือเป็นเด็ดขาด ก่อนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำผลงานที่ผ่านการตัดสินประกาศเผยแพร่ยกย่อง พร้อมจัดส่งเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ส่งผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล โดยในกรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือปลอมแปลงเอกสาร คณะอนุกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการรับพระราชทานรางวัล และกรณีที่ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเพิกถอนรางวัลคืนและดำเนินการตามกฎหมายในภายหลังได้

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล (โล่หรือเกียรติบัตร) ในวันเยาวชนแห่งชาติ ก่อนนำประวัติผลงานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่เป็นเกียรติประวัติต่อไป