Category: Government

ผส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย” โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมจำนวนกว่า 100 คน ณ โรงแรมเดอะไพรม์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลในทุกช่วงอายุได้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในการเตรียมตนเองเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในมิติต่าง ๆ อาทิ ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมมการสร้างความตระหนักรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจและการออม รวมถึงการวางแผนทางการเงินให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก นายชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอภิปรายในประเด็น “Train the Trainer : Happy Money สุขเงิน สร้างได้”

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ...

Read More

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ มอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา...

Read More

กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับพระราชทานรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การสรรหา...

Read More

การปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – Cop) KM DAY ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)...

Read More

ต้นกล้า ทู โกล’63 โชว์ศักยภาพ SMEs ท้องถิ่น ปรับตัวไว เปิดเกมรุกยุค New Normal

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) โชว์ความสำเร็จ...

Read More

ดร.เอนก ย้ำ ภูมิใจ อว. มีคนและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง พร้อมสนับสนุนเขตนวัตกรรมการแพทย์โยธีเต็มที่ เร่งนำการวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ได้จริงตามความต้องการของประเทศ

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา...

Read More
Loading

ข่าวล่าสุด